LICENTIEVOORWAARDEN REASSURE

Deze pagina's bevatten de licentievoorwaarden van REASSURE B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58096973.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Software-as-a-Service (SaaS) diensten die Reassure onder de naam Reassure aan een Opdrachtgever levert en maken onlosmakelijk deel uit van de Overeenkomst tussen Reassure en Opdrachtgever. Deze Licentievoorwaarden zijn van toepassing in aanvulling op de Algemene Voorwaarden. In geval van mogelijke tegenstrijdigheden tussen de Algemene Voorwaarden en de Licentievoorwaarden prevaleren de bepalingen in deze Licentievoorwaarden boven de Algemene Voorwaarden.

1. Definities

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden van Reassure, de Voorwaarden en de Voorwaarden van
  Derden die onlosmakelijk onderdeel uitmaken van de Overeenkomst en waarvan Opdrachtgever voor het sluiten
  van de Overeenkomst een exemplaar heeft ontvangen;
 2. Derde(n): andere natuurlijke personen of rechtspersonen dan Partijen;
 3. Diensten: het ter beschikking stellen van de Software en het ten behoeve daarvan leveren van onderhouds- en
  beheerdiensten door Reassure;
 4. Licentie: het niet-exclusieve, niet overdraagbare en niet sublicentieerbare recht op gebruik van de Opdrachtgever
  van de Software gedurende de Overeenkomst;
 5. Licentievoorwaarden: de in deze voorwaarden beschreven licentievoorwaarden;
 6. Software: de software die door Reassure als onderdeel van de Diensten aan Opdrachtgever ter beschikking
  wordt gesteld, op hoofdlijnen bestaande uit een managementportaal en een klantportaal;
 7. Update: een volgens Reassure noodzakelijk aanpassing in de Software;
 8. Upgrade: een functionele aanpassing door Reassure van de (gehele) Software, in de zin van een (geheel)
  verbeterde/uitgebreide/nieuwe versie (release);
 9. Vergoeding: het door Opdrachtgever aan Reassure verschuldigde bedrag voor het afnemen van de Diensten;
 10. Voorwaarden van Derden: de eventuele aanvullende voorwaarden – zoals onder meer maar niet uitsluitend
  licentievoorwaarden, die van toepassing zijn op (het gebruik van) de Software en de Diensten.

Terug naar boven

2. Omvang gebruiksrecht Software/Licentie

2.1
Reassure verstrekt hierbij aan Opdrachtgever de Licentie en verleent Opdrachtgever het niet-exclusieve, niet
overdraagbare en niet sublicentieerbare recht om in overeenstemming met de Overeenkomst en de Algemene
Voorwaarden de Diensten in te zetten ten behoeve van de bedrijfsvoering van Opdrachtgever. Opdrachtgever
garandeert dat zij de Software niet voor andere doeleinden zal gebruiken dan de doeleinden die zijn opgenomen in de
Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden.

 

2.2
Opdrachtgever is niet gerechtigd de Diensten en de Software – op welke wijze dan ook – ter beschikking te stellen aan
Derden, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijk toestemming door Reassure is verleend. Indien Reassure met
Opdrachtgever overeenkomt dat Derden gebruik mogen maken van de Diensten en de Software, garandeert
Opdrachtgever hierbij dat alle voorwaarden die zijn opgenomen in de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden
tevens gelden voor en worden nageleefd door de Derde(n). Opdrachtgever blijft jegens Reassure instaan voor een
Pagina 2 van 3
juiste nakoming van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, ook door deze Derde(n) als betroffen het eigen
verplichtingen van Reassure.

 

2.3
Reassure heeft het recht om de toepassing van de Licentie te controleren en naar eigen inzicht de Licentie direct stop
te zetten. Opdrachtgever verleent daaraan volledige medewerking. In geen geval is Reassure enige vergoeding aan
Opdrachtgever verschuldigd in verband met het stopzetten van de Licentie.

 

2.4
Opdrachtgever is zich ervan bewust dat in de Software mogelijk rechten van derden zijn vervat, waarop Voorwaarden
van Derden van toepassing zijn. De Voorwaarden van Derden, die in aanvulling op de Overeenkomst en de Algemene
Voorwaarden gelden, kunnen nadere verplichtingen en beperkingen opleggen ter zake van het gebruik van de Software
en/of de Diensten en gelden in dat geval in aanvulling op de Algemene Voorwaarden. Opdrachtgever heeft de
Voorwaarden van Derden gelezen, begrepen en gaat daarmee akkoord. De Voorwaarden van Derden kunnen van tijd
tot tijd worden gewijzigd. Op de Opdrachtgever rust de verplichting om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen
van de Voorwaarden van Derden.

Terug naar boven

3. The Services

3.1
Reassure is te allen tijde gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de Diensten en de Software. Reassure streeft
ernaar om Opdrachtgever van voorgenomen wijzigingen voorafgaand schriftelijk (elektronisch daaronder begrepen) op
de hoogte stellen.

 

3.2
Reassure zal bij het beschikbaar komen van Updates deze zonder aanvullende kosten via de Diensten aan
Opdrachtgever ter beschikking stellen. In afwijking van het voorgaande is Reassure gerechtigd om de Vergoeding
eenzijdig te wijzen op het moment dat sprake is van een substantiële wijziging in de Diensten, een en ander ter
beoordeling van Reassure. Opdrachtgever geeft reeds nu voor alsdan zijn instemming voor een dergelijke wijziging van
de Vergoeding.

 

3.3
Reassure is bij wijziging of overgang naar een nieuwe versie van de Software niet gehouden om bepaalde
functionaliteiten of eigenschappen van de vorige Dienst(en) en/of Software specifiek voor Opdrachtgever te handhaven.

 

3.4
Als Opdrachtgever overgaat tot de afname van een Upgrade, zullen Partijen een nieuwe Overeenkomst met de dan
geldende Algemene Voorwaarden – waaronder begrepen de (nieuwe) Vergoeding – aangaan met betrekking tot die
Upgrade.


3.5
Reassure is te allen tijde gerechtigd te onderzoeken of Opdrachtgever de Software gebruikt op een wijze die
overeenstemt met de voorwaarden van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden en de toepasselijke wet- en
regelgeving. Opdrachtgever verplicht zich om op eerste verzoek van Reassure aan een dergelijke audit mee te werken.

Terug naar boven

4. Verantwoordelijkheden Opdrachtgever

4.1
Opdrachtgever garandeert dat zij de Diensten en de Software zal gebruiken in overeenstemming met (het doel van) de
Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

4.2
Opdrachtgever garandeert dat zij de Software niet (i) in gebruik zal geven aan derden of deze ten behoeve van derden
te gebruiken, (ii) zal wijzigen, of aanpassen, (iii) de broncode door middel van reverse engineering reconstrueren en
(iv) zal ontdoen van enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van
(intellectuele) eigendom.

 

4.3
Opdrachtgever garandeert dat zij de door Reassure aan haar verstrekte inloggegevens uitsluitend gebruikt in
overeenstemming met de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden. De inloggegevens zijn geheim en mogen,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Reassure, door Opdrachtgever niet met Derden worden gedeeld.
Pagina 3 van 3
Opdrachtgever garandeert dat zij te allen tijde de door Reassure voorgeschreven authenticatiemethoden zal opvolgen.

 

4.4
In verband met de aard van de Diensten en de Software – waarbij Opdrachtgever onder andere zelf uitvoering c.q.
invulling geeft aan het portaal als onderdeel van de Software en de daarin ondergebrachte processen – is
Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de doorlopende controle van de juistheid van die processen en voor het treffen
van beveiligingsmaatregelen. Reassure is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van de onjuiste uitvoering van
dergelijke processen.

 

4.5
Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het al dan niet afsluiten van een (beroeps- en/of
bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering en/of een cyberverzekering teneinde eventuele gevolgschade van
cyberincidenten te verzekeren.

Terug naar boven

5. Service Level Agreement

5.1
Reassure zal doen wat redelijk is en wat in haar macht ligt om voor een zo goed mogelijke beschikbaarheid van de
Software te zorgen. Indien Opdrachtgever een specifieke service level agreement wenst, dan dienen Partijen dit nader
schriftelijk overeen te komen.

 

5.2
Reassure is gerechtigd om zonder voorafgaande aankondiging de toegang tot de Software te blokkeren om
(onderhouds- of andere) werkzaamheden aan de Software uit te voeren of om andere (spoed)gevallen op te lossen,
een en ander ter beoordeling van Reassure. In dat geval is geen sprake van een tekortkoming aan de zijde van
Reassure en Opdrachtgever heeft geen recht op een schade- en/of kostenvergoeding. Reassure streeft ernaar om de
te uit te voeren werkzaamheden tot een minimum te beperken en streeft ernaar om Opdrachtgever voorafgaand op de
hoogte te stellen van dergelijke maatregelen.

Terug naar boven

6. Beëindiging van de Overeenkomst

6.1
Indien Opdrachtgever niet in overeenstemming handelt met de bepalingen uit de Overeenkomst en/of de Algemene
Voorwaarden heeft Reassure het recht, na ingebrekestelling met inachtneming van een redelijke termijn (tenzij
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim is geraakt), haar verplichting(en) voortvloeiende uit de Overeenkomst op te
schorten en/of de Overeenkomst direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Reassure tot enige
(schade)vergoeding en/of (terug)betaling gehouden is.

 

6.2
Na het einde van de Overeenkomst is Opdrachtgever gehouden het gebruik van de Diensten te staken en gestaakt te
houden en om eventuele derden het gebruik van de Diensten te laten staken en gestaakt te houden. Opdrachtgever
garandeert dat de derden het gebruik van de Diensten zullen staken en gestaakt zullen houden. Ieder gebruik van de
Diensten en/of Software na het einde van de Overeenkomst door Opdrachtgever wordt beschouwd als een inbreuk op
de intellectuele eigendomsrechten van Reassure.

Terug naar boven