ALGEMENE VOORWAARDEN REASSURE

1. Definitions

Aanbod/Aanbieding

ieder aanbod van Reassure tot het aangaan van een Overeenkomst;

 

 

Bedrijfsgeheimen

alle informatie die geheel of gedeeltelijk niet bekend is buiten Partijen of niet algemeen
bekend is bij of gemakkelijk toegankelijk is buiten Partijen voor personen binnen de kringen
die zich gewoonlijk bezig houden met dergelijke informatie;

 

 

Diensten

alle (aanvullende) diensten en/of (technische) werkzaamheden, van welke aard dan ook,
die door Reassure uit hoofde van de Overeenkomst worden verricht, waaronder het
verrichten van consultancydiensten en het ontwikkelen en/of in gebruik geven van
Software;

 

 

Duurovereenkomst

een Overeenkomst waaruit een voortdurende verbintenis voortvloeit of een verplichting om
gedurende zekere tijd periodiek, of telkens wanneer een Partij daartoe de wens te kennen
geeft een prestatie te leveren;

 

 

IE-rechten

alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals
auteursrechten en databankrechten alsmede rechten op Bedrijfsgeheimen en knowhow,
die voortvloeien uit de resultaten van de Diensten en Software;

 

 

Opdrachtgever

de natuurlijke perso(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en) aan wie Reassure een Aanbieding
doet tot het leveren van Producten, het verrichten van Diensten en/of wie met Reassure
een Overeenkomst aangaat;

 

 

Overeenkomst

iedere overeenkomst tussen Partijen op grond waarvan Reassure Diensten aan
Opdrachtgever levert;

 

 

Partij(en)

Reassure en Opdrachtgever;

 

 

Persoonsgegevens

alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

 

 

Reassure

de besloten vennootschap Reassure B.V. (ingeschreven bij het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer 58096973, zijnde de gebruiker van de
Voorwaarden;

 

 

Schriftelijk

per brief, elektronisch bericht of deurwaardersexploot;

 

 

Software

alle al dan niet op basis van gebruikerslicentie(s) aan Opdrachtgever ter beschikking
gestelde of geleverde en/of ten behoeve van Opdrachtgever ontwikkelde software en/of
overige software gerelateerde middelen waaronder softwarematige interfaces, (mobiele)
applicaties, webapplicaties en/of (overige) door of via Reassure aan Opdrachtgever ter
beschikking gestelde beheer- en/of gebruikersomgevingen, waaronder begrepen maar niet
beperkt tot Microsoft Azure, met inbegrip van instructie- documentatiemateriaal en overige
informatie behorende bij de software;

 

 

Vertrouwelijke Informatie

alle informatie van vertrouwelijke aard waarover Partijen beschikken, waaronder (i)
Persoonsgegevens en (ii) Bedrijfsgeheimen;

 

 

Voorwaarden

deze algemene verkoopvoorwaarden van Reassure.

Terug naar boven

2. Toepasselijkheid

2.1
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten en op alle daaruit voortvloeiende en daarop voortbouwende verbintenissen.

2.2.
Als de Voorwaarden van toepassing zijn geweest op een Overeenkomst dan zijn deze automatisch – zonder dat dit nog afzonderlijk tussen de betreffende Partijen overeengekomen hoeft te worden – van toepassing op iedere daarna gesloten Overeenkomst, tenzij in de betreffende Overeenkomst uitdrukkelijk Schriftelijk tussen Partijen anders is overeengekomen.

2.3.
In geval van nietigheid of vernietiging door Opdrachtgever van een of meer bepalingen van de Voorwaarden blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd op de Overeenkomst van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nietige of vernietigde bepaling van de Voorwaarden te vervangen door een bepaling die wel geldig c.q. nietvernietigbaar is en die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling.

2.4.
Voor zover een Overeenkomst afwijkt van één of meer bepalingen van de Voorwaarden, gaat het bepaalde in de Overeenkomst voor op de Voorwaarden. De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven in dat geval onverminderd op de Overeenkomst van toepassing.

2.5.
Indien van deze Voorwaarden vertalingen zijn uitgegeven geldt dat de versie in het Nederlands voorgaat boven de versie(s) in een andere taal.

Terug naar boven

3. Aanbiedingen

3.1.
Een Aanbod is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vrijblijvend en geldig gedurende de termijn vermeld in het Aanbod. Als het Aanbod geen termijn voor acceptatie vermeldt dan vervalt het Aanbod in ieder geval veertien (14) dagen na de datum vermeld in het Aanbod.

3.2.              
Een door Opdrachtgever binnen de geldigheidstermijn geaccepteerd Aanbod kan door Reassure gedurende vijf (5) werkdagen na de datum van ontvangst van de acceptatie zonder opgave van redenen door Reassure worden herroepen, zonder dat dit leidt tot enige verplichting van Reassure tot vergoeding van eventueel als gevolg daarvan door Opdrachtgever geleden schade. 

3.3.              
Als Opdrachtgever aan Reassure met het oog op het uitbrengen van een Aanbod informatie verstrekt, mag Reassure uitgaan van de juistheid van die informatie en zal zij haar Aanbod hierop baseren. Opdrachtgever vrijwaart Reassure voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens Opdrachtgever verstrekte informatie. 

3.4.              
Een door Reassure aan Opdrachtgever verstrekte prijslijst of ander overzicht waarop in algemene zin prijzen zijn vermeld, is geen Aanbieding. 

Terug naar boven

4. Totstandkoming van overeenkomsten

4.1
Met inachtneming van het overige in de Voorwaarden bepaalde, komt een Overeenkomst alleen tot stand:

  1. door acceptatie door Opdrachtgever van een Aanbod; of
  2. door Schriftelijke opdrachtbevestiging van een door Opdrachtgever (mondeling of Schriftelijk) verstrekte opdracht anders dan op basis van een Aanbod; of
  3. doordat Reassure feitelijk uitvoering geeft aan een opdracht van Opdrachtgever.

4.2
De Overeenkomst komt in de plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie tussen Partijen die heeft plaatsgevonden voorafgaand aan het aangaan van de Overeenkomst.

4.3
Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst gelden alleen na Schriftelijke aanvaarding hiervan door Reassure. Reassure is niet gehouden om wijzigingen en/of aanvullingen van een Overeenkomst te aanvaarden. Reassure is bevoegd eventuele kosten met betrekking tot de wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst aan Opdrachtgever door te belasten.

 

4.4
Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten of vertegenwoordigers van Reassure binden Reassure slechts tegenover Opdrachtgever indien en voor zover deze toezeggingen en/of afspraken door Reassure Schriftelijk zijn bekrachtigd of bevestigd aan Opdrachtgever.

Terug naar boven

5. Prijzen en Tarieven

5.1.
In een Aanbod of Overeenkomst vermelde prijzen luiden in Euro en zijn – tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven – exclusief omzetbelasting en/of andere van overheidswege opgelegde heffingen.

5.2.
Als door Opdrachtgever een opdracht aan Reassure wordt verstrekt zonder dat een prijs is overeengekomen, dan wordt deze, ongeacht voorheen gedane Aanbiedingen of voorheen gehanteerde prijzen, tegen de ten tijde van de uitvoering van de Overeenkomst geldende prijs uitgevoerd.

5.3.
Als na de datum waarop de Overeenkomst is gesloten vier (4) maanden verstrijken en de nakoming ervan door Reassure nog niet is voltooid (anders dan als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Reassure), mag een stijging in een of meer van de prijsbepalende factoren (ter redelijke beoordeling van Reassure) worden doorberekend aan Opdrachtgever. Betaling van de prijsverhoging vindt plaats tegelijk met de betaling van de hoofdsom of de laatste termijn. 

5.4.
Als de door Reassure gewenste prijsverhoging als bedoeld in artikel 5.3 ten opzichte van de oorspronkelijke prijs meer dan tien procent (10%) bedraagt, is Opdrachtgever gerechtigd om de Overeenkomst voor zover het toekomstige verplichtingen van Reassure betreft, gedurende een periode van veertien (14) dagen na aanzegging van de prijswijziging op te zeggen. Na ommekomst van deze termijn vervalt deze opzeggingsbevoegdheid. Reassure is onder geen beding jegens Opdrachtgever gehouden om de als gevolg van een prijsverhoging of opzegging eventueel door Opdrachtgever geleden schade te vergoeden.  

Terug naar boven

6. Betaling

6.1.
Betaling van door Reassure aan Opdrachtgever verzonden facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling dient te geschieden op een door Reassure aangegeven bankrekening.

6.2.
Als de betaling van een factuur niet volledig binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever direct, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim en is vanaf de datum na de vervaldatum van de betreffende factuur de wettelijke rente voor handelstransacties (artikel 6:119a BW) verschuldigd. Daarnaast komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van Opdrachtgever, welke kosten hierbij door Partijen bij voorbaat wordt vastgesteld op tenminste 15% van de openstaande vordering met een minimum van EUR 150, onverminderd de bevoegdheid van Reassure om de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen als deze hoger zijn.

6.3.
Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken respectievelijk ter afdoening van verschuldigde kosten, rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook als Opdrachtgever bij de betaling vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een andere factuur.

 

6.4
Alle vorderingen van Reassure op Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

  1. als na het sluiten van de Overeenkomst aan Reassure omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, ter beoordeling van Reassure;
  2. in geval van het aanvragen van faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever, liquidatie of faillissement van Opdrachtgever.


6.5
Reassure is, op basis van haar inschatting van de kredietwaardigheid van Opdrachtgever, gerechtigd voor het nakomen van opeisbare en niet-opeisbare betalingsverplichtingen zekerheidsstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen. Als en zolang Opdrachtgever met de verlangde zekerheidstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling in gebreke blijft is Reassure bevoegd haar leveringsplicht op te schorten.

 

6.6
Reassure heeft het recht de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en de aldus afzonderlijk uitgevoerde werkzaamheden afzonderlijk aan Opdrachtgever te factureren.

6.7
Onverminderd haar overige opschortingsrechten is Reassure gerechtigd tot opschorting van de werkzaamheden die tot een volgende fase behoren totdat de Opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Terug naar boven

7. (Op)levertijd

7.1.
De door Reassure in het kader van een Overeenkomst opgegeven (op)levertijd betreft altijd een indicatie en geldt derhalve nooit als fatale termijn, tenzij tussen Partijen Schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald. Overschrijding van de overeengekomen (op)levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding.

7.2.
De door Reassure opgegeven (op)levertijd gaat in wanneer over alle (technische) details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens en dergelijke in het bezit zijn van Reassure en aan alle noodzakelijke voorwaarden voor uitvoering van de Overeenkomst is voldaan. 

7.3.
Bij vaststelling van de (op)levertijd gaat Reassure ervan uit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden zoals die waren ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst. 

7.4.
Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke Reassure bekend waren ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, kan Reassure de (op)levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de Overeenkomst onder de gewijzigde omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden als gevolg daarvan niet in de planning van Reassure kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd/afgerond zodra de planning van Reassure dit toelaat. 

7.5.
Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Reassure wegens een tekortkoming van Opdrachtgever wordt de (op)levertijd verlengd met de duur van de opschorting. Als de werkzaamheden als gevolg daarvan niet in de planning van Reassure kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd/afgerond zodra de planning van Reassure dit toelaat.

Terug naar boven

8. Looptijd en Uitvoering van de Overeenkomst

8.1.
De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode zoals vermeld in de Overeenkomst. Indien geen periode in de Overeenkomst wordt vermeld en de Overeenkomst een duurovereenkomst is, dan wordt de Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum van één jaar. Indien geen opzegtermijn is overeengekomen, dan geldt een opzegtermijn van minimaal één maand, voor het eerst in te roepen tegen het einde van de betreffende (minimum) looptijd. 

8.2.
Tussentijdse opzegging van een Overeenkomst voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of door Reassure is bevestigd. 

8.3.              
Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden.

8.4.             
Reassure zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

8.5.
Reassure is gerechtigd om de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren, dan wel voor de uitvoering van bepaalde Diensten derden – zoals maar niet beperkt tot Microsoft - in te schakelen. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.

8.6.
Reassure kan ten aanzien van diensten die Reassure van derden afneemt ten behoeve van de levering van haar Diensten aan Opdrachtgever, door Opdrachtgever nooit worden aangesproken tot meer of anders dan geldt in de relatie tussen Reassure en haar desbetreffende toeleverancier(s) van die Dienst.  

8.7.
Reassure is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een groepsvennootschap van Reassure zoals bedoeld in artikel 2:24b BW. Opdrachtgever zal onvoorwaardelijk aan een dergelijke overdracht meewerken en een daartoe strekkende akte ondertekenen, een en ander overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:159 BW.

8.8.
Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan Reassure aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs moet begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Reassure worden verstrekt. Als de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Reassure zijn verstrekt, heeft Reassure het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door haar verstrekte gegevens. Reassure is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Reassure bij de uitvoering van de Overeenkomst is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

8.9.
Als Opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden van dit artikel niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra Opdrachtgever alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en de planning van Reassure dan wel de door haar ingeschakelde derden dit toelaat. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle voor Reassure uit de vertraging voortvloeiende (meer)kosten en/of schade.

8.10.
Opdrachtgever vrijwaart Reassure voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en die aan Opdrachtgever toerekenbaar is. 

8.11.
Reassure zorgt voor een optimale beschikbaarheid van de Diensten. Reassure is echter niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van de door of via haar geleverde Diensten als gevolg van redelijkerwijs voor haar niet voorzienbare omstandigheden. Hieronder vallen onder meer storingen in internetverbindingen, elektriciteitsuitval en andere storingen die buiten de macht van Reassure liggen. Reassure is ook niet aansprakelijk voor schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van Diensten als gevolg van normale onderhoudswerkzaamheden.  

8.12.
In de Overeenkomt kan worden bepaald dat de ontwikkeling van Software door Reassure plaatsvindt op basis van de Agilemethode (‘Agile-methode’), waarbij de uitvoering van de Overeenkomst is verdeeld in stappen (zogenaamde ‘Sprints’). Reassure en Opdrachtgever kunnen daarbij op basis van een in de Overeenkomst opgenomen raamwerk (‘framework’) bepalen welke werkzaamheden door wie worden verricht en daarnaast de specificaties van de wensen van Opdrachtgever worden vastgelegd. Reassure zal telkens na iedere tussentijdse oplevering na een Sprint Opdrachtgever in staat stellen het opgeleverde te testen. Als in overleg met Opdrachtgever met de volgende Sprint wordt gestart dan wordt het in de daaraan voorafgaande Sprint opgeleverde door Opdrachtgever geacht te zijn aanvaard.  

Move up

9. Privacy and Gegevensverwerking

9.1.
Reassure verleent haar diensten in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

9.2.
Indien Reassure dit van belang acht voor de uitvoering van de Overeenkomst, zal Opdrachtgever Reassure desgevraagd onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop Opdrachtgever uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

9.3.
Opdrachtgever vrijwaart Reassure voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor Opdrachtgever op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij Opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Reassure toegerekend moeten worden.

9.4.
De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door Reassure verleende Dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij Opdrachtgever. Opdrachtgever staat er jegens Reassure voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Opdrachtgever vrijwaart Reassure tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

9.5.
Indien Reassure op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging (anders dan op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming), zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties betreffende beveiliging zoals tussen partijen schriftelijk overeengekomen. Indien een omschrijving van de beveiliging in de Overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.

Terug naar boven

10. Acceptatie en Garantie

10.1.
Onverminderd het in artikel 8.12 bepaalde zullen de Diensten in ieder geval na uitvoering van de verplichtingen uit de Overeenkomst door Reassure binnen een redelijke termijn (zijnde niet langer dan 10 werkdagen dagen na (op)levering) door Opdrachtgever aan een acceptatietest worden onderworpen. Als Opdrachtgever niet binnen de voornoemde redelijke termijn na (op)levering Schriftelijk de aldus vast te stellen / vastgestelde gebreken heeft gemeld aan Reassure, dan vervalt het recht van de Opdrachtgever om daarop een beroep te doen. Als gebrek geldt in ieder geval elk gebrek dat door middel van een acceptatietest – waarbij elke wijze van normaal gebruik van de opgeleverde software of (resultaat van een) Dienst wordt getest – blijkt of zou zijn gebleken.

10.2.
Andere niet bij de (op)levering gebreken aan geleverde Diensten moeten binnen 5 dagen na ontdekking dan wel nadat zij redelijkerwijs te ontdekken waren, Schriftelijk en gemotiveerd aan Reassure worden gemeld. Als die melding later wordt gedaan vervalt het recht van Opdrachtgever om daar een beroep op te doen.

10.3.
Als Partijen geen overeenstemming bereiken over de vraag of er sprake is van een gebrek, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De deskundige wordt in overleg met Opdrachtgever aangewezen door Reassure. De kosten van de deskundige worden vooruitlopend op het oordeel van de deskundige in eerste instantie door Reassure en Opdrachtgever voor de helft betaald. De kosten van de deskundige komen uiteindelijk voor rekening van de (grotendeels) in het ongelijk gestelde partij, tenzij anders is overeengekomen. 

10.4.
Klachten van welke aard dan ook ten aanzien van de uitvoering door Reassure van een Overeenkomst, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op en kunnen slechts Schriftelijk ter kennis van Reassure worden gebracht. 

Terug naar boven

11. Vervaltermijnen

Onverminderd hetgeen in artikel 10 is bepaald vervallen – zonder de mogelijkheid van stuiting – rechtsvorderingen en andere bevoegdheden van Opdrachtgever, uit welke hoofde ook, jegens Reassure in verband met verleende Diensten 12 maanden na de datum waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden, doch uit dien hoofde voor het verstrijken van deze termijn géén Schriftelijke claim is neergelegd bij Reassure. 

Move up

12. Ontbinding

12.1.
Als Opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet of gedeeltelijk nakomt, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Reassure het recht de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een Schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever. Daarnaast is Reassure gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten, zonder dat Reassure tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd eventuele aan Reassure toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding. Alle vorderingen die Reassure in deze gevallen op Opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen direct en volledig opeisbaar zijn.

12.2.
Ingeval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of overname of enige daarmee te vergelijken toestand van de onderneming van Opdrachtgever of als Opdrachtgever zijn onderneming staakt of als op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Opdrachtgever beslag wordt gelegd of als Opdrachtgever niet langer moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Reassure het recht de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig door middel van een Schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Reassure tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd haar verdere rechten, waaronder begrepen het recht van Reassure op volledige schadevergoeding.

Terug naar boven

13. Aansprakelijkheid en verzekering

13.1.
Reassure is tegenover Opdrachtgever aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt en die het gevolg is van een aan Reassure toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en die zich dient te openbaren binnen een termijn van maximaal 24 maanden na de beëindiging van de feitelijke werkzaamheden van Reassure voor of ten behoeve van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst, met inachtneming van het in dit artikel 1 bepaalde. 

13.2.
Deze aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal drie maal de factuurwaarde exclusief btw, met een maximum van € 1.000.000. Als de Overeenkomst een Duurovereenkomst is, is de aansprakelijkheid van Reassure voor de in artikel 1.1 genoemde schade beperkt tot een bedrag gelijk aan drie maal de factuurwaarde van die Duurovereenkomst exclusief btw gerekend over de laatste 6 maanden vóór het ontstaan van de schade van Opdrachtgever, met een maximum van € 1.000.000. Deze beperking van aansprakelijkheid is van overeenkomstige toepassing op eventuele vrijwaringsverplichtingen van Reassure.

 

13.3.
Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

  1. schade ontstaan door handelen of nalaten van OPdrachtgever of derden in strijd met door Reassure verstrekte
  2. schade als direct of indirect gevolg van door of namens Opdrachtgever of derden in strijd met door Reassure verstrekte instructies c.q. in strijd met de Overeenkomst

 

13.4
Indien en voor zover (de werking van) de Diensten afhankelijk is van de (werking van) diensten van derden, dan is Reassure daarnaast nooit aansprakelijk voor schade ontstaan als direct of indirect gevolg van het niet (langer) functioneren van de diensten van deze derden, al dan niet als gevolg van het feit dat Opdrachtgever en/of Reassure de toegang tot deze diensten wordt ontzegd anders dan als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Reassure jegens deze derde(n) uit hoofde van een met die derde(n) gesloten overeenkomst.

13.5
Opdrachtgever vrijwaart Reassure van alle aanspraken van derden wegens schade opgetreden door of in verband met door Reassure geleverde Diensten.

13.6
Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis/schadegeval.

13.7
De in dit artikel 13 opgenomen beperkingen en/of uitsluitingen van de aansprakelijkheid gelden in afwijking van het bepaalde in deze algemene voorwaarden ook ten gunste van het personeel van Reassure, de eventuele hulppersonen en derden die door Reassure bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zijn.

Terug naar boven

14. Geheimhouding

14.1.
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle Vertrouwelijke Informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

14.2.
Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Reassure gehouden is Vertrouwelijke Informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Reassure zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Reassure niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst. 

14.3.
Elke Partij bij de Overeenkomst zal alle Vertrouwelijke Informatie en de inhoud van de Overeenkomst geheimhouden, deze informatie slechts gebruiken voor het uitvoeren van de Overeenkomst en toegang tot die Vertrouwelijke Informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. Partijen staan ervoor in dat deze personen door een arbeidsovereenkomst en/of een geheimhoudingsovereenkomst verplicht zijn tot geheimhouding van de Vertrouwelijke Informatie.

Terug naar boven

15. Intellectuele eigendomsrechten

15.1.            
Alle IE-rechten berusten uitsluitend bij Reassure en/of haar licentiegevers, tenzij schriftelijk bij de Overeenkomst anders is overeengekomen.

15.2.
Indien partijen bij een Overeenkomst schriftelijk zijn overeenkomen dat IE-rechten over gaan op Opdrachtgever, tast dit het recht of de mogelijkheid van Reassure niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een IE-recht het recht van Reassure aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van Opdrachtgever zijn of worden gedaan.

15.3.            
Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent IE-rechten in de resultaten van de Diensten en/of Software te verwijderen, onleesbaar te maken of te wijzigen.

15.4.
Reassure kan voor de levering van de Diensten gebruik maken van derden. In het geval de IE-rechten mede toekomen aan derden kan Reassure gehouden zijn aan licentievoorwaarden van deze derden.

15.5.
In het geval in rechte onherroepelijk vaststaat dat de resultaten van door Reassure geleverde Diensten en/of Software inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend intellectueel eigendomsrecht of in het geval naar het oordeel van Reassure een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, draagt Reassure zo mogelijk zorg dat Opdrachtgever de resultaten van de Dienst en/of Software (of iets functioneel gelijkwaardigs) ongestoord kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Reassure wegens schending van intellectuele eigendomsrechten van een derde is geheel uitgesloten, tenzij de schending het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen door Reassure.

Terug naar boven

16. Gebruiksrechten

16.1.
Reassure verstrekt hierbij Opdrachtgever het recht om de resultaten van de Diensten en/of Software binnen diens eigen onderneming te gebruiken en om in dat kader deze openbaar te maken en/of te verveelvoudigen. 

16.2.
Dit gebruiksrecht is onverminderd het bepaalde in de Overeenkomst niet exclusief en niet overdraagbaar en het mag door Opdrachtgever niet in licentie aan derde worden gegeven.

Terug naar boven

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1.
Op alle door Reassure gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht met uitsluiting van het Weens Koopverdrag van toepassing. 

17.2.      
Alle geschillen tussen Partijen worden uitsluitend beslecht door de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, Nederland.

Terug naar boven